Cache Service

Bộ nhớ đệm

Dịch vụ này cho phép tập lệnh tạm thời lưu các kết quả vào bộ nhớ đệm và mất thời gian tìm nạp/tính toán. Bộ nhớ đệm công khai dành cho những nội dung không phụ thuộc vào việc người dùng truy cập tập lệnh của bạn. Bộ nhớ đệm riêng tư dành cho những nội dung cụ thể với người dùng, chẳng hạn như chế độ cài đặt hoặc hoạt động gần đây.

Lớp

TênMô tả ngắn
CacheTham chiếu đến một bộ nhớ đệm cụ thể.
CacheServiceBộ nhớ đệm cho phép bạn truy cập bộ nhớ đệm để lưu trữ dữ liệu ngắn hạn.

Cache

Phương pháp

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
get(key)StringLấy giá trị đã lưu vào bộ nhớ đệm cho khoá đã cho, hoặc rỗng nếu không tìm thấy giá trị nào.
getAll(keys)ObjectTrả về một Đối tượng JavaScript chứa tất cả các cặp khoá/giá trị có trong bộ nhớ đệm cho một mảng khoá.
put(key, value)voidThêm một cặp khoá/giá trị vào bộ nhớ đệm.
put(key, value, expirationInSeconds)voidThêm cặp khoá/giá trị vào bộ nhớ đệm, có thời gian hết hạn (tính bằng giây).
putAll(values)voidThêm một tập hợp cặp khoá/giá trị vào bộ nhớ đệm.
putAll(values, expirationInSeconds)voidThêm một tập hợp các cặp khoá/giá trị vào bộ nhớ đệm, với thời gian hết hạn (tính bằng giây).
remove(key)voidXoá một mục khỏi bộ nhớ đệm bằng khoá nhất định.
removeAll(keys)voidXóa một tập hợp các mục khỏi bộ nhớ đệm.

CacheService

Phương pháp

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getDocumentCache()CacheLấy thực thể của bộ nhớ đệm trong phạm vi tài liệu và tập lệnh hiện tại.
getScriptCache()CacheLấy thực thể của bộ nhớ đệm trong phạm vi tập lệnh.
getUserCache()CacheLấy thực thể của bộ nhớ đệm trong phạm vi người dùng và tập lệnh hiện tại.