Forms Service

Biểu mẫu

Dịch vụ này cho phép các tập lệnh tạo, truy cập và sửa đổi Google Biểu mẫu.

// Create a new form, then add a checkbox question, a multiple choice question,
// a page break, then a date question and a grid of questions.
var form = FormApp.create('New Form');
var item = form.addCheckboxItem();
item.setTitle('What condiments would you like on your hot dog?');
item.setChoices([
    item.createChoice('Ketchup'),
    item.createChoice('Mustard'),
    item.createChoice('Relish')
  ]);
form.addMultipleChoiceItem()
  .setTitle('Do you prefer cats or dogs?')
  .setChoiceValues(['Cats','Dogs'])
  .showOtherOption(true);
form.addPageBreakItem()
  .setTitle('Getting to know you');
form.addDateItem()
  .setTitle('When were you born?');
form.addGridItem()
  .setTitle('Rate your interests')
  .setRows(['Cars', 'Computers', 'Celebrities'])
  .setColumns(['Boring', 'So-so', 'Interesting']);
Logger.log('Published URL: ' + form.getPublishedUrl());
Logger.log('Editor URL: ' + form.getEditUrl());

Lớp

TênMô tả ngắn
AlignmentEnum đại diện cho các kiểu căn chỉnh hình ảnh được hỗ trợ.
CheckboxGridItemMột mục câu hỏi, được trình bày dưới dạng lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn nhiều lựa chọn trên mỗi hàng từ một chuỗi hộp đánh dấu.
CheckboxGridValidationXác thực dữ liệu cho CheckboxGridItem.
CheckboxGridValidationBuilderMột DataValidationBuilder cho CheckboxGridValidation.
CheckboxItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một hoặc nhiều hộp đánh dấu, cũng như trường "other" (không bắt buộc).
CheckboxValidationXác thực dữ liệu cho CheckboxItem.
CheckboxValidationBuilderMột DataValidationBuilder cho CheckboxValidation.
ChoiceMột lựa chọn liên kết với loại Item hỗ trợ các lựa chọn, như CheckboxItem, ListItem hoặc MultipleChoiceItem.
DateItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một ngày.
DateTimeItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chỉ định ngày và giờ.
DestinationTypeMột enum đại diện cho các loại đích nhận phản hồi biểu mẫu được hỗ trợ.
DurationItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chỉ định khoảng thời gian.
FeedbackTypeMột enum đại diện cho các loại phản hồi được hỗ trợ.
FormMột biểu mẫu chứa các thuộc tính và mục tổng thể.
FormAppCho phép tập lệnh mở Form hiện có hoặc tạo tập lệnh mới.
FormResponseCâu trả lời cho toàn bộ biểu mẫu.
GridItemMột mục câu hỏi, được trình bày dưới dạng lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn một lựa chọn cho mỗi hàng trên một chuỗi các nút chọn.
GridValidationXác thực dữ liệu cho GridItem.
GridValidationBuilderMột DataValidationBuilder cho GridValidation.
ImageItemMột mục bố cục hiển thị hình ảnh.
ItemMột mục biểu mẫu chung chứa các thuộc tính chung cho tất cả các mục, chẳng hạn như tiêu đề và văn bản trợ giúp.
ItemResponseCâu trả lời cho một mục câu hỏi trong một biểu mẫu.
ItemTypeEnum đại diện cho các loại mục biểu mẫu được hỗ trợ.
ListItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một lựa chọn từ danh sách thả xuống.
MultipleChoiceItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một lựa chọn trong danh sách các nút chọn hoặc trường "other" (không bắt buộc).
PageBreakItemMục bố cục đánh dấu sự bắt đầu của một trang.
PageNavigationTypeEnum đại diện cho các loại điều hướng trang được hỗ trợ.
ParagraphTextItemMục câu hỏi cho phép người trả lời nhập một khối văn bản.
ParagraphTextValidationXác thực dữ liệu cho ParagraphTextItem.
ParagraphTextValidationBuilderMột DataValidationBuilder cho ParagraphTextValidation.
QuizFeedbackCách triển khai bean của một phản hồi, chứa các thuộc tính phổ biến cho mọi phản hồi, chẳng hạn như văn bản hiển thị hoặc đường liên kết.
QuizFeedbackBuilderFeedbackBuilder cơ bản chứa phương thức setter cho các thuộc tính chung cho tất cả phản hồi, chẳng hạn như văn bản hiển thị.
ScaleItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một tùy chọn từ một chuỗi các nút radio được đánh số.
SectionHeaderItemMục bố cục cho biết phần đầu của một phần một cách trực quan.
TextItemMục câu hỏi cho phép người trả lời nhập một dòng văn bản.
TextValidationXác thực dữ liệu cho TextItem.
TextValidationBuilderMột DataValidationBuilder cho TextValidation.
TimeItemMục câu hỏi cho phép người trả lời chỉ định thời gian trong ngày.
VideoItemMục bố cục hiển thị video.

Alignment

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả
LEFTEnumCăn chỉnh hình ảnh sang bên trái của biểu mẫu.
CENTEREnumCăn chỉnh hình ảnh vào chính giữa biểu mẫu.
RIGHTEnumCăn chỉnh hình ảnh sang bên phải của biểu mẫu.

CheckboxGridItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()CheckboxGridItemXóa mọi xác thực dữ liệu cho mục lưới này.
createResponse(responses)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục lưới của hộp đánh dấu này.
duplicate()CheckboxGridItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getColumns()String[]Lấy giá trị cho mỗi cột trong lưới.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getRows()String[]Lấy giá trị cho mỗi hàng trong lưới.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setColumns(columns)CheckboxGridItemĐặt các cột của lưới dựa trên một mảng các giá trị.
setHelpText(text)CheckboxGridItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setRequired(enabled)CheckboxGridItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setRows(rows)CheckboxGridItemĐặt các hàng của lưới dựa trên một mảng các giá trị.
setTitle(title)CheckboxGridItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)CheckboxGridItemĐặt xác thực dữ liệu cho mục lưới hộp kiểm này.

CheckboxGridValidation

CheckboxGridValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireLimitOneResponsePerColumn()CheckboxGridValidationBuilderYêu cầu giới hạn một phản hồi mỗi cột cho mục hàng lưới.

CheckboxItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()CheckboxItemXóa bất kỳ xác thực dữ liệu nào cho mục hộp kiểm này.
createChoice(value)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, isCorrect)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createResponse(responses)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục hộp đánh dấu này.
duplicate()CheckboxItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getChoices()Choice[]Nhận được tất cả lựa chọn cho một mặt hàng.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackTrả lại phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng câu hỏi.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackTrả lại phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời không chính xác cho câu hỏi.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
hasOtherOption()BooleanXác định xem mục có tùy chọn "khác" hay không.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setChoiceValues(values)CheckboxItemĐặt lựa chọn cho một mục từ một mảng chuỗi.
setChoices(choices)CheckboxItemĐặt một loạt các lựa chọn cho một mặt hàng.
setFeedbackForCorrect(feedback)CheckboxItemĐặt phản hồi để được hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi chính xác một câu hỏi.
setFeedbackForIncorrect(feedback)CheckboxItemĐặt phản hồi để được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời không chính xác cho câu hỏi.
setHelpText(text)CheckboxItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)CheckboxItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)CheckboxItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)CheckboxItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)CheckboxItemĐặt xác thực dữ liệu cho mục hộp kiểm này.
showOtherOption(enabled)CheckboxItemĐặt xem mục có tùy chọn "khác" hay không.

CheckboxValidation

CheckboxValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireSelectAtLeast(number)CheckboxValidationBuilderBạn phải chọn ít nhất nhiều lựa chọn này.
requireSelectAtMost(number)CheckboxValidationBuilderYêu cầu tối đa nhiều lựa chọn như vậy để được chọn.
requireSelectExactly(number)CheckboxValidationBuilderBạn cần chọn chính xác nhiều lựa chọn như vậy.

Choice

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getGotoPage()PageBreakItemLấy PageBreakItem được đặt làm đích GO_TO_PAGE nếu người trả lời chọn lựa chọn này và hoàn tất trang hiện tại.
getPageNavigationType()PageNavigationTypeLấy PageNavigationType xảy ra nếu phản hồi chọn lựa chọn này và hoàn tất trang hiện tại.
getValue()StringLấy giá trị của lựa chọn mà người trả lời nhìn thấy dưới dạng nhãn khi xem biểu mẫu.
isCorrectAnswer()BooleanXem câu trả lời có phải là đáp án chính xác hay không.

DateItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục ngày này.
duplicate()DateItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
includesYear()BooleanXác định xem mục ngày có bao gồm tùy chọn năm hay không.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)DateItemĐặt phản hồi để hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi câu hỏi có thể chấm điểm mà không có câu trả lời đúng hoặc sai (tức là câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)DateItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setIncludesYear(enableYear)DateItemĐặt liệu mục ngày có bao gồm cài đặt năm hay không.
setPoints(points)DateItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)DateItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)DateItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

DateTimeItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục ngày giờ này.
duplicate()DateTimeItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
includesYear()BooleanXác định xem mục ngày có bao gồm tùy chọn năm hay không.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)DateTimeItemĐặt phản hồi để hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi câu hỏi có thể chấm điểm mà không có câu trả lời đúng hoặc sai (tức là câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)DateTimeItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setIncludesYear(enableYear)DateTimeItemĐặt liệu mục ngày có bao gồm cài đặt năm hay không.
setPoints(points)DateTimeItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)DateTimeItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)DateTimeItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

DestinationType

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả
SPREADSHEETEnumBảng tính Google Trang tính là đích cho câu trả lời của biểu mẫu.

DurationItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(hours, minutes, seconds)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục ngày này.
duplicate()DurationItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)DurationItemĐặt phản hồi để hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi câu hỏi có thể chấm điểm mà không có câu trả lời đúng hoặc sai (tức là câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)DurationItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)DurationItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)DurationItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)DurationItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

FeedbackType

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả
CORRECTEnumPhản hồi được tự động hiển thị cho người trả lời cho câu hỏi đã được trả lời đúng.
INCORRECTEnumPhản hồi được tự động hiển thị cho người trả lời cho câu hỏi được trả lời sai.
GENERALEnumPhản hồi tự động hiển thị cho người trả lời khi họ gửi phản hồi của mình.

Form

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
addCheckboxGridItem()CheckboxGridItemThêm một mục câu hỏi mới, hiển thị dưới dạng lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn nhiều lựa chọn cho mỗi hàng trong một chuỗi hộp đánh dấu.
addCheckboxItem()CheckboxItemThêm mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một hoặc nhiều hộp đánh dấu, cũng như trường "other" (không bắt buộc).
addDateItem()DateItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một ngày.
addDateTimeItem()DateTimeItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chỉ định ngày và giờ.
addDurationItem()DurationItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chỉ định khoảng thời gian.
addEditor(emailAddress)FormThêm người dùng cụ thể vào danh sách người chỉnh sửa cho Form.
addEditor(user)FormThêm người dùng cụ thể vào danh sách người chỉnh sửa cho Form.
addEditors(emailAddresses)FormThêm một mảng người dùng nhất định vào danh sách trình chỉnh sửa của Form.
addGridItem()GridItemThêm một mục câu hỏi mới, hiển thị dưới dạng lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn một lựa chọn cho mỗi hàng trên một chuỗi các nút chọn.
addImageItem()ImageItemThêm một mục bố cục mới hiển thị một hình ảnh.
addListItem()ListItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một lựa chọn trong danh sách thả xuống.
addMultipleChoiceItem()MultipleChoiceItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một lựa chọn trong danh sách các nút chọn hoặc trường "other" (không bắt buộc).
addPageBreakItem()PageBreakItemThêm một mục bố cục mới đánh dấu sự bắt đầu của một trang.
addParagraphTextItem()ParagraphTextItemThêm mục câu hỏi mới cho phép người trả lời nhập một khối văn bản.
addScaleItem()ScaleItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chọn một tùy chọn từ một chuỗi các nút radio được đánh số.
addSectionHeaderItem()SectionHeaderItemThêm một mục bố cục mới cho biết bắt đầu một phần một cách trực quan.
addTextItem()TextItemThêm mục câu hỏi mới cho phép người trả lời nhập một dòng văn bản.
addTimeItem()TimeItemThêm một mục câu hỏi mới cho phép người trả lời chỉ định thời gian trong ngày.
addVideoItem()VideoItemThêm mục bố cục mới hiển thị video.
canEditResponse()BooleanXác định xem biểu mẫu có hiển thị liên kết để chỉnh sửa câu trả lời sau khi gửi hay không.
collectsEmail()BooleanXác định xem biểu mẫu có thu thập địa chỉ email của người trả lời không.
createResponse()FormResponseTạo câu trả lời mới cho biểu mẫu.
deleteAllResponses()FormXóa tất cả câu trả lời đã gửi khỏi kho lưu trữ câu trả lời của biểu mẫu.
deleteItem(index)voidXóa mục tại một chỉ mục nhất định trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
deleteItem(item)voidXóa mục đã cho.
deleteResponse(responseId)FormXóa một câu trả lời khỏi kho lưu trữ câu trả lời của biểu mẫu.
getConfirmationMessage()StringNhận thông báo xác nhận của biểu mẫu.
getCustomClosedFormMessage()StringNhận thông báo tuỳ chỉnh sẽ hiển thị nếu biểu mẫu không chấp nhận phản hồi, hoặc một chuỗi trống nếu không đặt thông báo tuỳ chỉnh nào.
getDescription()StringXem nội dung mô tả của biểu mẫu.
getDestinationId()StringLấy mã nhận dạng của đích đến trong phản hồi của biểu mẫu.
getDestinationType()DestinationTypeXem loại đích phản hồi của biểu mẫu.
getEditUrl()StringNhận URL có thể dùng để truy cập chế độ chỉnh sửa của biểu mẫu.
getEditors()User[]Tải danh sách người chỉnh sửa cho Form này.
getId()StringLấy mã nhận dạng của biểu mẫu.
getItemById(id)ItemLấy mục có một ID cụ thể.
getItems()Item[]Lấy một mảng chứa tất cả các mục trong biểu mẫu.
getItems(itemType)Item[]Lấy một mảng chứa tất cả các mục thuộc một loại đã cho.
getPublishedUrl()StringNhận URL có thể dùng để phản hồi biểu mẫu.
getResponse(responseId)FormResponseNhận một phản hồi qua biểu mẫu dựa trên mã phản hồi.
getResponses()FormResponse[]Lấy một mảng gồm tất cả các phản hồi của biểu mẫu.
getResponses(timestamp)FormResponse[]Lấy một mảng gồm tất cả các phản hồi của biểu mẫu sau một ngày và giờ nhất định.
getShuffleQuestions()BooleanXác định xem thứ tự các câu hỏi trên mỗi trang của biểu mẫu có ngẫu nhiên hay không.
getSummaryUrl()StringNhận URL có thể dùng để xem bản tóm tắt câu trả lời của biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của biểu mẫu.
hasLimitOneResponsePerUser()BooleanXác định xem biểu mẫu chỉ cho phép một câu trả lời cho mỗi người trả lời.
hasProgressBar()BooleanXác định xem biểu mẫu có hiển thị thanh tiến trình hay không.
hasRespondAgainLink()BooleanXác định xem biểu mẫu có hiển thị liên kết để gửi phản hồi khác sau khi người trả lời hoàn tất biểu mẫu hay không.
isAcceptingResponses()BooleanXác định xem biểu mẫu hiện có chấp nhận phản hồi hay không.
isPublishingSummary()BooleanXác định xem biểu mẫu có hiển thị liên kết để xem bản tóm tắt câu trả lời sau khi người trả lời hoàn tất biểu mẫu hay không.
isQuiz()BooleanXác định xem biểu mẫu có phải là bài kiểm tra không.
moveItem(from, to)ItemDi chuyển một mục tại một chỉ mục nhất định trong số tất cả các mục trong biểu mẫu sang một chỉ mục cụ thể khác.
moveItem(item, toIndex)ItemDi chuyển một mục đã cho vào chỉ mục nhất định trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
removeDestination()FormHủy liên kết biểu mẫu khỏi đích phản hồi hiện tại.
removeEditor(emailAddress)FormXoá người dùng đã cho khỏi danh sách người chỉnh sửa Form.
removeEditor(user)FormXoá người dùng đã cho khỏi danh sách người chỉnh sửa Form.
requiresLogin()BooleanXác định xem biểu mẫu có yêu cầu người trả lời đăng nhập vào tài khoản trong cùng một miền hay miền con trước khi phản hồi.
setAcceptingResponses(enabled)FormĐặt xem biểu mẫu hiện có chấp nhận phản hồi hay không.
setAllowResponseEdits(enabled)FormĐặt biểu mẫu có hiển thị liên kết để chỉnh sửa câu trả lời hay không sau khi gửi.
setCollectEmail(collect)FormĐặt xem biểu mẫu có thu thập địa chỉ email của người trả lời không.
setConfirmationMessage(message)FormĐặt thông báo xác nhận của biểu mẫu.
setCustomClosedFormMessage(message)FormĐặt thông báo để hiển thị nếu biểu mẫu không chấp nhận câu trả lời.
setDescription(description)FormĐặt mô tả của biểu mẫu.
setDestination(type, id)FormĐặt đích đến cho câu trả lời trong biểu mẫu được lưu.
setIsQuiz(enabled)FormĐặt xem biểu mẫu có phải là bài kiểm tra không.
setLimitOneResponsePerUser(enabled)FormĐặt liệu biểu mẫu có cho phép chỉ một câu trả lời cho mỗi người trả lời hay không.
setProgressBar(enabled)FormĐặt biểu mẫu có thanh tiến trình hay không.
setPublishingSummary(enabled)FormĐặt biểu mẫu có hiển thị liên kết để xem tóm tắt câu trả lời sau khi người trả lời gửi biểu mẫu hay không.
setRequireLogin(requireLogin)FormĐặt biểu mẫu có yêu cầu người trả lời đăng nhập vào tài khoản trong cùng một miền hoặc miền phụ hay không trước khi phản hồi.
setShowLinkToRespondAgain(enabled)FormĐặt biểu mẫu có hiển thị liên kết để gửi một phản hồi khác sau khi người trả lời hoàn tất biểu mẫu hay không.
setShuffleQuestions(shuffle)FormĐặt liệu thứ tự các câu hỏi trên mỗi trang của biểu mẫu có ngẫu nhiên hay không.
setTitle(title)FormĐặt tiêu đề cho biểu mẫu.
shortenFormUrl(url)StringChuyển đổi URL dài của biểu mẫu thành URL ngắn.
submitGrades(responses)FormGửi điểm cho FormResponses đã cho.

FormApp

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả
AlignmentAlignmentBảng liệt kê các kiểu căn chỉnh hình ảnh.
DestinationTypeDestinationTypeBảng liệt kê các loại đích đến có thể lưu trữ câu trả lời biểu mẫu.
FeedbackTypeFeedbackTypeBảng liệt kê các loại biểu mẫu Feedbacks.
ItemTypeItemTypeBảng liệt kê các loại biểu mẫu Items.
PageNavigationTypePageNavigationTypeBảng liệt kê các hành vi có thể xảy ra khi điều hướng trang.

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
create(title)FormTạo và trả về một Form mới.
createCheckboxGridValidation()CheckboxGridValidationBuilderTrả về một thực thể của CheckboxGridValidationBuilder có thể dùng để đặt quy trình xác thực trên CheckboxGridItem.
createCheckboxValidation()CheckboxValidationBuilderTrả về một thực thể của CheckboxValidationBuilder có thể dùng để đặt quy trình xác thực trên CheckboxItem.
createFeedback()QuizFeedbackBuilderTrả về một thực thể của QuizFeedbackBuilder, có thể dùng để đặt phản hồi cho một Item có thể chấm điểm.
createGridValidation()GridValidationBuilderTrả về một thực thể của GridValidationBuilder có thể dùng để đặt quy trình xác thực trên GridItem.
createParagraphTextValidation()ParagraphTextValidationBuilderTrả về một phiên bản của paragraphTextValidationBuilder, có thể dùng để đặt quy trình xác thực trên ParagraphTextItem.
createTextValidation()TextValidationBuilderTrả về một phiên bản của TextValidationBuilder có thể dùng để đặt quy trình xác thực trên TextItem.
getActiveForm()FormTrả về biểu mẫu mà tập lệnh giới hạn trong vùng chứa.
getUi()UiTrả về một phiên bản môi trường giao diện người dùng của trình chỉnh sửa biểu mẫu, cho phép tập lệnh thêm các tính năng như trình đơn, hộp thoại và thanh bên.
openById(id)FormTrả về Form có mã nhận dạng được chỉ định.
openByUrl(url)FormTrả về Form với URL đã chỉ định.

FormResponse

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getEditResponseUrl()StringTạo URL có thể được sử dụng để chỉnh sửa phản hồi đã được gửi.
getGradableItemResponses()ItemResponse[]Nhận tất cả phản hồi của mục có trong phản hồi biểu mẫu, theo thứ tự các mục xuất hiện trong biểu mẫu.
getGradableResponseForItem(item)ItemResponseNhận phản hồi về mục có trong phản hồi biểu mẫu cho một mục nhất định.
getId()StringXem mã nhận dạng của phản hồi biểu mẫu.
getItemResponses()ItemResponse[]Nhận tất cả phản hồi của mục có trong phản hồi biểu mẫu, theo thứ tự các mục xuất hiện trong biểu mẫu.
getRespondentEmail()StringXem địa chỉ email của người đã gửi phản hồi nếu bạn bật chế độ cài đặt Form.setCollectEmail(collect).
getResponseForItem(item)ItemResponseNhận phản hồi về mục có trong phản hồi biểu mẫu này cho một mục nhất định.
getTimestamp()DateLấy dấu thời gian cho một lượt gửi câu trả lời qua biểu mẫu.
submit()FormResponseGửi phản hồi.
toPrefilledUrl()StringTạo URL cho biểu mẫu có các câu trả lời được điền sẵn dựa trên các câu trả lời trong phản hồi biểu mẫu này.
withItemGrade(gradedResponse)FormResponseThêm điểm của phản hồi cho trước vào một phản hồi biểu mẫu.
withItemResponse(response)FormResponseThêm phản hồi cho mặt hàng cụ thể vào một phản hồi biểu mẫu.

GridItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()GridItemXóa mọi xác thực dữ liệu cho mục lưới này.
createResponse(responses)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục trong lưới này.
duplicate()GridItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getColumns()String[]Lấy giá trị cho mỗi cột trong lưới.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getRows()String[]Lấy giá trị cho mỗi hàng trong lưới.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setColumns(columns)GridItemĐặt các cột của lưới dựa trên một mảng các giá trị.
setHelpText(text)GridItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setRequired(enabled)GridItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setRows(rows)GridItemĐặt các hàng của lưới dựa trên một mảng các giá trị.
setTitle(title)GridItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)GridItemĐặt xác thực dữ liệu cho mục lưới này.

GridValidation

GridValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireLimitOneResponsePerColumn()GridValidationBuilderYêu cầu giới hạn một phản hồi mỗi cột cho mục hàng lưới.

ImageItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
duplicate()ImageItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getAlignment()AlignmentXem cách căn chỉnh hình ảnh theo chiều ngang.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getImage()BlobLấy hình ảnh hiện đang được gán cho mục.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
getWidth()IntegerLấy chiều rộng của hình ảnh tính bằng pixel.
setAlignment(alignment)ImageItemĐặt căn chỉnh hình ảnh theo chiều ngang.
setHelpText(text)ImageItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setImage(image)ImageItemTự đặt hình ảnh.
setTitle(title)ImageItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setWidth(width)ImageItemĐặt chiều rộng của hình ảnh bằng pixel.

Item

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
asCheckboxGridItem()CheckboxGridItemTrả về mục dưới dạng mục lưới hộp kiểm.
asCheckboxItem()CheckboxItemTrả về mục dưới dạng mục trong hộp đánh dấu.
asDateItem()DateItemTrả về mục dưới dạng mục ngày.
asDateTimeItem()DateTimeItemTrả về mục dưới dạng mục ngày giờ.
asDurationItem()DurationItemTrả về mục dưới dạng mục thời lượng.
asGridItem()GridItemTrả về mục dưới dạng mục trong lưới.
asImageItem()ImageItemTrả về phần tử dưới dạng một phần tử hình ảnh.
asListItem()ListItemTrả về mục dưới dạng mục danh sách.
asMultipleChoiceItem()MultipleChoiceItemTrả về mục dưới dạng mục nhiều lựa chọn.
asPageBreakItem()PageBreakItemTrả về mục dưới dạng mục ngắt trang.
asParagraphTextItem()ParagraphTextItemTrả về mục dưới dạng mục văn bản.
asScaleItem()ScaleItemTrả về mục dưới dạng mục tỷ lệ.
asSectionHeaderItem()SectionHeaderItemTrả về mục dưới dạng mục trong tiêu đề mục.
asTextItem()TextItemTrả về mục ở dạng mục văn bản.
asTimeItem()TimeItemTrả về mục dưới dạng mục thời gian.
asVideoItem()VideoItemTrả về mục dưới dạng mục video.
duplicate()ItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
setHelpText(text)ItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setTitle(title)ItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

ItemResponse

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getFeedback()ObjectXem phản hồi đưa ra cho câu trả lời của người trả lời.
getItem()ItemXem mục câu hỏi mà câu trả lời này trả lời.
getResponse()ObjectXem câu trả lời mà người trả lời đã gửi.
getScore()ObjectXem điểm của câu trả lời của người trả lời.
setFeedback(feedback)ItemResponseĐặt phản hồi sẽ được hiển thị cho câu trả lời của người trả lời được gửi.
setScore(score)ItemResponseĐặt điểm cho câu trả lời của người trả lời.

ItemType

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả
CHECKBOXEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một hoặc nhiều hộp đánh dấu, cũng như trường "other" (không bắt buộc).
CHECKBOX_GRIDEnumMột mục câu hỏi, được trình bày dưới dạng lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn nhiều lựa chọn trên mỗi hàng từ một chuỗi hộp đánh dấu.
DATEEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một ngày.
DATETIMEEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chỉ định ngày và giờ.
DURATIONEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chỉ định khoảng thời gian.
GRIDEnumMột mục câu hỏi, được trình bày dưới dạng lưới gồm các cột và hàng, cho phép người trả lời chọn một lựa chọn cho mỗi hàng trên một chuỗi các nút chọn.
IMAGEEnumMột mục bố cục hiển thị hình ảnh.
LISTEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một lựa chọn từ danh sách thả xuống.
MULTIPLE_CHOICEEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một lựa chọn trong danh sách các nút chọn hoặc trường "other" (không bắt buộc).
PAGE_BREAKEnumMục bố cục đánh dấu sự bắt đầu của một trang.
PARAGRAPH_TEXTEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời nhập một khối văn bản.
SCALEEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chọn một tùy chọn từ một chuỗi các nút radio được đánh số.
SECTION_HEADEREnumMục bố cục cho biết phần đầu của một phần một cách trực quan.
TEXTEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời nhập một dòng văn bản.
TIMEEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời chỉ định thời gian trong ngày.
VIDEOEnumMột mục bố cục hiển thị một video trên YouTube.
FILE_UPLOADEnumMục câu hỏi cho phép người trả lời tải tệp lên.

ListItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createChoice(value)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, isCorrect)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, navigationItem)ChoiceTạo một lựa chọn mới với tuỳ chọn điều hướng trang để chuyển đến một mục ngắt trang nhất định.
createChoice(value, navigationType)ChoiceTạo một lựa chọn mới với tùy chọn điều hướng trang.
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục danh sách này.
duplicate()ListItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getChoices()Choice[]Nhận được tất cả lựa chọn cho một mặt hàng.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackTrả lại phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng câu hỏi.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackTrả lại phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời không chính xác cho câu hỏi.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setChoiceValues(values)ListItemĐặt lựa chọn cho một mục từ một mảng chuỗi.
setChoices(choices)ListItemĐặt một loạt các lựa chọn cho một mặt hàng.
setFeedbackForCorrect(feedback)ListItemĐặt phản hồi để được hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi chính xác một câu hỏi.
setFeedbackForIncorrect(feedback)ListItemĐặt phản hồi để được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời không chính xác cho câu hỏi.
setHelpText(text)ListItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)ListItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)ListItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)ListItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

MultipleChoiceItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createChoice(value)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, isCorrect)ChoiceTạo lựa chọn mới.
createChoice(value, navigationItem)ChoiceTạo một lựa chọn mới với tuỳ chọn điều hướng trang để chuyển đến một mục ngắt trang nhất định.
createChoice(value, navigationType)ChoiceTạo một lựa chọn mới với tùy chọn điều hướng trang.
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục trắc nghiệm này.
duplicate()MultipleChoiceItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getChoices()Choice[]Nhận được tất cả lựa chọn cho một mặt hàng.
getFeedbackForCorrect()QuizFeedbackTrả lại phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời đúng câu hỏi.
getFeedbackForIncorrect()QuizFeedbackTrả lại phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời không chính xác cho câu hỏi.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
hasOtherOption()BooleanXác định xem mục có tùy chọn "khác" hay không.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setChoiceValues(values)MultipleChoiceItemĐặt lựa chọn cho một mục từ một mảng chuỗi.
setChoices(choices)MultipleChoiceItemĐặt một loạt các lựa chọn cho một mặt hàng.
setFeedbackForCorrect(feedback)MultipleChoiceItemĐặt phản hồi để được hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi chính xác một câu hỏi.
setFeedbackForIncorrect(feedback)MultipleChoiceItemĐặt phản hồi để được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời không chính xác cho câu hỏi.
setHelpText(text)MultipleChoiceItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)MultipleChoiceItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)MultipleChoiceItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)MultipleChoiceItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
showOtherOption(enabled)MultipleChoiceItemĐặt xem mục có tùy chọn "khác" hay không.

PageBreakItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
duplicate()PageBreakItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGoToPage()PageBreakItemLấy PageBreakItem mà biểu mẫu sẽ chuyển đến sau khi hoàn thành trang trước khi ngắt trang (nghĩa là khi đến ngắt trang này bằng tiến trình tuyến tính thông thường thông qua biểu mẫu).
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPageNavigationType()PageNavigationTypeXem loại điều hướng trang xảy ra sau khi hoàn thành trang trước khi ngắt trang (nghĩa là khi đến ngắt trang này bằng tiến trình tuyến tính thông qua biểu mẫu).
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
setGoToPage(goToPageItem)PageBreakItemThiết lập trang chuyển đến sau khi hoàn thành trang trước khi ngắt trang (nghĩa là khi tiếp cận ngắt trang bằng tiến trình tuyến tính thông thường qua biểu mẫu).
setGoToPage(navigationType)PageBreakItemĐặt loại điều hướng trang xảy ra sau khi hoàn tất trang trước khi ngắt trang (nghĩa là khi đến ngắt trang này bằng tiến trình tuyến tính thông thường qua biểu mẫu).
setHelpText(text)PageBreakItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setTitle(title)PageBreakItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả
CONTINUEEnumTiếp tục đến trang tiếp theo của biểu mẫu sau khi hoàn tất trang hiện tại.
GO_TO_PAGEEnumChuyển đến một trang cụ thể của biểu mẫu sau khi hoàn tất trang hiện tại.
RESTARTEnumKhởi động lại biểu mẫu từ đầu mà không xóa các câu trả lời được nhập cho đến thời điểm này, sau khi hoàn tất trang hiện tại.
SUBMITEnumGửi phản hồi biểu mẫu sau khi hoàn tất trang hiện tại.

ParagraphTextItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()ParagraphTextItemXóa bất kỳ xác thực dữ liệu nào cho mục văn bản của đoạn này.
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục văn bản này.
duplicate()ParagraphTextItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)ParagraphTextItemĐặt phản hồi để hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi câu hỏi có thể chấm điểm mà không có câu trả lời đúng hoặc sai (tức là câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)ParagraphTextItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)ParagraphTextItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)ParagraphTextItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)ParagraphTextItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)ParagraphTextItemĐặt xác thực dữ liệu cho mục văn bản của đoạn này.

ParagraphTextValidation

ParagraphTextValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireTextContainsPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để chứa mẫu.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu phản hồi không chứa mẫu.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để không đối sánh mẫu.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu độ dài phản hồi lớn hơn hoặc bằng giá trị.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu độ dài phản hồi phải nhỏ hơn giá trị.
requireTextMatchesPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để đối sánh mẫu.

QuizFeedback

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getLinkUrls()String[]Xem danh sách các URL liên kết với Phản hồi.
getText()StringXem văn bản hiển thị của Phản hồi.

QuizFeedbackBuilder

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
addLink(url)QuizFeedbackBuilderThêm đường liên kết đến tài liệu bổ sung của phản hồi.
addLink(url, displayText)QuizFeedbackBuilderThêm đường liên kết đến tài liệu bổ sung của phản hồi.
build()QuizFeedbackTạo Phản hồi thuộc loại tương ứng cho trình tạo này.
copy()QuizFeedbackBuilderTrả về bản sao của trình tạo này.
setText(text)QuizFeedbackBuilderĐặt nội dung phản hồi.

ScaleItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục tỷ lệ này.
duplicate()ScaleItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getLeftLabel()StringLấy nhãn cho giới hạn dưới của thang đo, nếu có.
getLowerBound()IntegerNhận giới hạn dưới của thang đo.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getRightLabel()StringLấy nhãn cho giới hạn trên của thang đo, nếu có.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
getUpperBound()IntegerXem giới hạn trên của thang đo.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setBounds(lower, upper)ScaleItemĐặt giới hạn dưới và giới hạn trên của thang.
setGeneralFeedback(feedback)ScaleItemĐặt phản hồi để hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi câu hỏi có thể chấm điểm mà không có câu trả lời đúng hoặc sai (tức là câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)ScaleItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setLabels(lower, upper)ScaleItemĐặt nhãn cho giới hạn dưới và giới hạn trên của thang.
setPoints(points)ScaleItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)ScaleItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)ScaleItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

SectionHeaderItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
duplicate()SectionHeaderItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
setHelpText(text)SectionHeaderItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setTitle(title)SectionHeaderItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

TextItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
clearValidation()TextItemXóa bất kỳ xác thực dữ liệu nào cho mục văn bản này.
createResponse(response)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục văn bản này.
duplicate()TextItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)TextItemĐặt phản hồi để hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi câu hỏi có thể chấm điểm mà không có câu trả lời đúng hoặc sai (tức là câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)TextItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)TextItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)TextItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)TextItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setValidation(validation)TextItemĐặt xác thực dữ liệu cho mục văn bản này.

TextValidation

TextValidationBuilder

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
requireNumber()TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản là một số.
requireNumberBetween(start, end)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số từ đầu đến cuối.
requireNumberEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số bằng giá trị được chỉ định.
requireNumberGreaterThan(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số lớn hơn giá trị được chỉ định.
requireNumberGreaterThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số lớn hơn hoặc bằng giá trị được chỉ định.
requireNumberLessThan(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số nhỏ hơn giá trị được chỉ định.
requireNumberLessThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số nhỏ hơn hoặc bằng giá trị được chỉ định.
requireNumberNotBetween(start, end)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số không nằm giữa phần đầu và phần cuối.
requireNumberNotEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản phải là một số không bằng giá trị được chỉ định.
requireTextContainsPattern(pattern)TextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để chứa mẫu.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)TextValidationBuilderYêu cầu phản hồi không chứa mẫu.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)TextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để không đối sánh mẫu.
requireTextIsEmail()TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản là một địa chỉ email.
requireTextIsUrl()TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản là một URL.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu độ dài phản hồi lớn hơn hoặc bằng giá trị.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderYêu cầu độ dài phản hồi phải nhỏ hơn giá trị.
requireTextMatchesPattern(pattern)TextValidationBuilderYêu cầu phản hồi để đối sánh mẫu.
requireWholeNumber()TextValidationBuilderYêu cầu mục văn bản là một số nguyên.

TimeItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
createResponse(hour, minute)ItemResponseTạo một ItemResponse mới cho mục thời gian này.
duplicate()TimeItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getGeneralFeedback()QuizFeedbackTrả về phản hồi được hiển thị cho người trả lời khi họ trả lời câu hỏi có thể chấm điểm.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getPoints()IntegerTrả về giá trị điểm của một mục có thể chấm điểm.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
isRequired()BooleanXác định xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setGeneralFeedback(feedback)TimeItemĐặt phản hồi để hiển thị cho người trả lời khi họ phản hồi câu hỏi có thể chấm điểm mà không có câu trả lời đúng hoặc sai (tức là câu hỏi yêu cầu chấm điểm theo cách thủ công).
setHelpText(text)TimeItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setPoints(points)TimeItemĐặt số điểm mà một mục có thể chấm điểm có giá trị.
setRequired(enabled)TimeItemĐặt xem người trả lời có phải trả lời câu hỏi hay không.
setTitle(title)TimeItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).

VideoItem

Phương thức

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
duplicate()VideoItemTạo bản sao của mục này và thêm mục vào cuối biểu mẫu.
getAlignment()AlignmentXem căn chỉnh ngang của video.
getHelpText()StringLấy văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
getId()IntegerLấy giá trị nhận dạng duy nhất của mặt hàng.
getIndex()IntegerLấy chỉ mục của mục trong số tất cả các mục trong biểu mẫu.
getTitle()StringLấy tiêu đề của mục (đôi khi còn gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
getType()ItemTypeXem loại mục, được biểu thị dưới dạng ItemType.
getWidth()IntegerXem chiều rộng của video tính bằng pixel.
setAlignment(alignment)VideoItemĐặt căn chỉnh ngang của video.
setHelpText(text)VideoItemĐặt văn bản trợ giúp của mục (đôi khi còn gọi là văn bản mô tả cho các mục bố cục như ImageItems, PageBreakItemsSectionHeaderItems).
setTitle(title)VideoItemĐặt tiêu đề của mục (đôi khi gọi là văn bản tiêu đề, trong trường hợp SectionHeaderItem).
setVideoUrl(youtubeUrl)VideoItemTự đặt video từ URL YouTube hoặc ID video YouTube nhất định.
setWidth(width)VideoItemĐặt chiều rộng của video tính bằng pixel.