Properties Service

Tài sản

Dịch vụ này cho phép các tập lệnh lưu trữ chuỗi dưới dạng các cặp khoá-giá trị trong phạm vi một tập lệnh, một người dùng của một tập lệnh hoặc một tài liệu có sử dụng tiện ích trình chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về thời điểm sử dụng từng loại thuộc tính, hãy xem hướng dẫn về dịch vụ Thuộc tính.

Lớp

TênMô tả ngắn
PropertiesĐối tượng thuộc tính đóng vai trò là giao diện để truy cập vào các thuộc tính của người dùng, tài liệu hoặc tập lệnh.
PropertiesServiceCho phép các tập lệnh lưu trữ dữ liệu đơn giản trong các cặp khoá-giá trị trong phạm vi một tập lệnh, một người dùng tập lệnh hoặc một tài liệu có sử dụng tiện ích bổ sung.
ScriptPropertiesThuộc tính tập lệnh là các cặp khoá-giá trị do một tập lệnh lưu trữ trong một kho lưu trữ cố định.
UserPropertiesThuộc tính người dùng là các cặp khoá-giá trị dành riêng cho một người dùng.

Properties

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
deleteAllProperties()PropertiesXoá tất cả thuộc tính trong cửa hàng Properties hiện tại.
deleteProperty(key)PropertiesXoá thuộc tính có khoá đã cho trong cửa hàng Properties hiện tại.
getKeys()String[]Lấy tất cả khoá trong cửa hàng Properties hiện tại.
getProperties()ObjectLấy bản sao của tất cả các cặp khoá-giá trị trong cửa hàng Properties hiện tại.
getProperty(key)StringLấy giá trị liên kết với khoá đã cho trong kho lưu trữ Properties hiện tại hoặc null nếu không có khoá nào như vậy tồn tại.
setProperties(properties)PropertiesĐặt mọi cặp khoá-giá trị của đối tượng đã cho trong kho lưu trữ Properties hiện tại.
setProperties(properties, deleteAllOthers)PropertiesĐặt mọi cặp khoá-giá trị của đối tượng đã cho trong cửa hàng Properties hiện tại, tuỳ ý xoá tất cả thuộc tính khác trong cửa hàng.
setProperty(key, value)PropertiesĐặt cặp khoá-giá trị đã cho trong kho lưu trữ Properties hiện tại.

PropertiesService

Phương thức

Phương thứcKiểu dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getDocumentProperties()PropertiesLấy kho thuộc tính (chỉ dành cho tập lệnh này) mà tất cả người dùng đều có thể truy cập trong tài liệu, bảng tính hoặc biểu mẫu đang mở.
getScriptProperties()PropertiesLấy kho lưu trữ thuộc tính mà tất cả người dùng đều có thể truy cập, nhưng chỉ trong tập lệnh này.
getUserProperties()PropertiesLấy kho lưu trữ thuộc tính mà chỉ người dùng hiện tại mới có thể truy cập và chỉ trong tập lệnh này.

ScriptProperties

UserProperties