URL Fetch Service

Tìm nạp URL

Dịch vụ này cho phép các tập lệnh truy cập vào các tài nguyên khác trên web bằng cách tìm nạp URL. Tập lệnh có thể sử dụng dịch vụ UrlFetch để đưa ra các yêu cầu HTTP và HTTPS cũng như nhận phản hồi. Dịch vụ UrlFetch sử dụng cơ sở hạ tầng mạng của Google cho mục đích hiệu quả và mở rộng quy mô.

Các yêu cầu được đưa ra bằng dịch vụ này bắt nguồn từ một nhóm dải IP. Bạn có thể tìm kiếm danh sách đầy đủ địa chỉ IP nếu cần đưa vào danh sách cho phép hoặc phê duyệt các yêu cầu này.

Dịch vụ này yêu cầu phạm vi https://www.googleapis.com/auth/script.external_request. Trong hầu hết các trường hợp, Apps Script sẽ tự động phát hiện và bao gồm các phạm vi mà một tập lệnh cần, nhưng nếu bạn đặt phạm vi rõ ràng thì bạn phải thêm phạm vi này theo cách thủ công để sử dụng UrlFetchApp.

Xem thêm

Lớp

TênMô tả ngắn
HTTPResponseLớp này cho phép người dùng truy cập vào thông tin cụ thể trên các phản hồi HTTP.
UrlFetchAppTìm nạp tài nguyên và giao tiếp với các máy chủ khác qua Internet.

HTTPResponse

Phương pháp

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
getAllHeaders()ObjectTrả về bản đồ thuộc tính/giá trị của các tiêu đề cho phản hồi HTTP, trong đó tiêu đề có nhiều giá trị được trả về dưới dạng mảng.
getAs(contentType)BlobTrả về dữ liệu bên trong đối tượng này dưới dạng blob được chuyển đổi thành loại nội dung được chỉ định.
getBlob()BlobTrả về dữ liệu bên trong đối tượng này dưới dạng blob.
getContent()Byte[]Lấy nội dung nhị phân thô của phản hồi HTTP.
getContentText()StringLấy nội dung của phản hồi HTTP được mã hoá dưới dạng chuỗi.
getContentText(charset)StringTrả về nội dung của một phản hồi HTTP được mã hoá dưới dạng một chuỗi của bộ ký tự cho trước.
getHeaders()ObjectTrả về bản đồ thuộc tính/giá trị của các tiêu đề cho phản hồi HTTP.
getResponseCode()IntegerLấy mã trạng thái HTTP (200 cho OK, v.v.) của phản hồi HTTP.

UrlFetchApp

Phương pháp

Phương thứcLoại dữ liệu trả vềMô tả ngắn
fetch(url)HTTPResponseĐưa ra yêu cầu tìm nạp URL.
fetch(url, params)HTTPResponseĐưa ra yêu cầu tìm nạp URL bằng cách sử dụng các tham số nâng cao không bắt buộc.
fetchAll(requests)HTTPResponse[]Đưa ra nhiều yêu cầu tìm nạp nhiều URL bằng cách sử dụng các tham số nâng cao không bắt buộc.
getRequest(url)ObjectTrả về yêu cầu được thực hiện nếu thao tác được gọi.
getRequest(url, params)ObjectTrả về yêu cầu được thực hiện nếu thao tác được gọi.