Enum Permission

Quyền truy cập

Enum biểu thị các quyền được cấp cho những người dùng có thể truy cập vào một tệp hoặc thư mục, ngoài mọi người dùng cá nhân đã được cấp quyền truy cập rõ ràng. Bạn có thể truy cập các thuộc tính này từ DriveApp.Permission.

// Creates a folder that anyone on the Internet can read from and write to. (Domain
// administrators can prohibit this setting for Google Workspace users.)
var folder = DriveApp.createFolder('Shared Folder');
folder.setSharing(DriveApp.Access.ANYONE, DriveApp.Permission.EDIT);

Thuộc tính

Thuộc tínhLoạiMô tả
VIEWEnumNhững người dùng có thể truy cập tệp hoặc thư mục chỉ có thể xem hoặc sao chép tệp hoặc thư mục đó. Việc chuyển giá trị này đến File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ tạo ra trường hợp ngoại lệ nếu loại tệp không hỗ trợ.
EDITEnumNhững người dùng có thể truy cập vào tệp hoặc thư mục đó sẽ có thể chỉnh sửa tệp đó. Nếu bạn không đặt File.setShareableByEditors(shareable) thành false, người dùng cũng có thể thay đổi chế độ cài đặt chia sẻ. Việc chuyển giá trị này cho File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ tạo ra một ngoại lệ nếu loại tệp không hỗ trợ giá trị này.
COMMENTEnumNhững người dùng có thể truy cập vào tệp hoặc thư mục đó chỉ có thể xem, sao chép hoặc nhận xét về tệp hoặc thư mục đó. Việc chuyển giá trị này cho File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ tạo ra một trường hợp ngoại lệ nếu loại tệp không hỗ trợ giá trị này.
OWNEREnumNgười dùng sở hữu tệp hoặc thư mục. Giá trị này có thể được trả về, nhưng chuyển giá trị này đến File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ tạo ra một ngoại lệ.
ORGANIZEREnumNgười dùng có thể sắp xếp các tệp và thư mục trong một bộ nhớ dùng chung. Giá trị này có thể được trả về, nhưng chuyển giá trị đến File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ xảy ra ngoại lệ.
FILE_ORGANIZEREnumNgười dùng có thể chỉnh sửa, chuyển và chuyển nội dung vào bộ nhớ dùng chung. Giá trị này có thể được trả về, nhưng chuyển giá trị này đến File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ xảy ra ngoại lệ.
NONEEnumNgười dùng không có bất kỳ quyền nào đối với tệp hoặc thư mục đó. Giá trị này có thể được trả về, nhưng chuyển giá trị đến File.setSharing(accessType, permissionType) sẽ xảy ra ngoại lệ trừ khi được đặt cùng với Access.ANYONE.